Tasarım Kodlama

C# String Contains Kullanımı

C#’da, String.Contains() bir string metodudur. Bu metot, alt dizenin belirli bir dizge içinde olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

Sözdizimi:

Parametre:

str: Kontrol edilecek dizedir. Bu parametrenin türü System.String‘dir.

Dönüş Değeri: Boolean değerini döndürür. Eğer alt dize dizede varsa veya değer boş dizeyse (“”), True döndürür, aksi takdirde False döndürür.

Exception: Bu metot, str null ise ArgumentNullException verebilir.

Not: Bu yöntem, büyük/küçük harfe duyarlı denetimi gerçekleştirir. Arama her zaman dizenin ilk karakter konumundan başlayacak ve son karakter konumuna kadar devam edecektir.

Aşağıda Contains() Metodunu gösteren programlar bulunmaktadır.

Program 1 C# Contains Örnekleri:

Program 2: Sıralı karşılaştırma ve büyük / küçük harfe duyarsız sıra karşılaştırma kullanarak bir dizede bir alt dizenin olup olmadığını belirlemek için.

Program 3: Aşağıdaki örnek, “Bilgisayar” dizesinin verilen dizenin bir alt dizesi olup olmadığını belirler. Dizede bulunursa, başlangıç konumunu da görüntüler.

 

Yorum yap