Tasarım Kodlama

Python Matematiksel Fonksiyonlar

Python’da bulunan tüm matematiksel fonksiyonlar ve bunları programınızda nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinin.
Python’da matematik modülü nedir?
Math modülü Python’da standart bir modüldür ve her zaman kullanılabilir. Bu modül altındaki matematiksel fonksiyonları kullanmak için, import math kullanarak modülü içe aktarmanız gerekir.

Temel C kütüphanesi işlevlerine erişim sağlar.

Örneğin:

Bu modül karmaşık veri tiplerini desteklemez. Cmath modülü karmaşık muadildir.

Python Math Modülündeki Fonksiyonlar

Matematik modülünde tanımlanan tüm işlevlerin ve özniteliklerin listesi, yaptıklarıyla ilgili kısa bir açıklama.

 

Python Math Kütüphanesi
FonksiyonTanımı
ceil(x)X değerine eşit veya daha büyük en küçük tamsayıyı döndürür.
copysign(x, y)X’i y işareti ile döndürür
fabs(x)X’in mutlak değerini döndürür
factorial(x)X faktöriyelini verir
floor(x)X değerine eşit veya daha küçük en büyük tamsayıyı döndürür
fmod(x, y)X, y ile bölündüğünde kalanını döndürür
frexp(x)Mantis ve x’in üssünü çift (m, e) olarak döndürür
fsum(iterable)Yinelenebilir değerdeki doğru kayan nokta toplamını döndürür
isfinite(x)X ne bir sonsuzluk ne de bir NaN (Sayı Değil) ise True değerini döndürür
isinf(x)X pozitif veya negatif bir sonsuzsa True değerini döndürür
isnan(x)X bir NaN ise True döndürür
ldexp(x, i)X * (2 ** i) değerini döndürür
modf(x)X’in kesirli ve tamsayı kısımlarını döndürür
trunc(x)X’in kesilmiş tam sayı değerini döndürür
exp(x)E ** x döndürür
expm1(x)E ** x – 1 değerini döndürür
log(x[, base])X’in logaritmasını tabana döndürür (varsayılan olarak e’dir)
log1p(x)1 + x’in doğal logaritmasını verir
log2(x)X’in base-2 logaritmasını verir
log10(x)X’in base-10 logaritmasını verir
pow(x, y)Y gücüne yükseltilmiş x değerini döndürür
sqrt(x)X’in karekökünü döndürür
acos(x)X’in ark kosinüsünü verir
asin(x)X’in ark sinüsünü döndürür
atan(x)X’in ark tanjantını verir
atan2(y, x)Atanmış döndürür (y / x)
cos(x)X’in kosinüsünü verir
hypot(x, y)Öklid normu, sqrt (x * x + y * y) döndürür
sin(x)X’in sinüsünü döndürür
tan(x)X tanjantını verir
degrees(x)X açısını radyandan dereceye dönüştürür
radians(x)X açısını dereceden radyana dönüştürür
acosh(x)X’in ters hiperbolik kosinüsünü verir
asinh(x)X’in ters hiperbolik sinüsünü döndürür
atanh(x)X’in ters hiperbolik tanjantını verir
cosh(x)X’in hiperbolik kosinüsünü verir
sinh(x)X’in hiperbolik kosinüsünü verir
tanh(x)X’in hiperbolik tanjantını verir
erf(x)X konumunda hata işlevini döndürür
erfc(x)X değerinde tamamlayıcı hata işlevini döndürür
gamma(x)X değerinde Gama işlevini döndürür
lgamma(x)X’deki Gama işlevinin mutlak değerinin doğal logaritmasını döndürür
piMatematiksel sabit, bir dairenin çevresinin çapına oranı (3.14159 …)
ematematiksel sabit e (2.71828 …)

1 yorum