Tasarım Kodlama

Python Operatörleri

Bu makalede, Python’daki farklı operatör türleri, sözdizimleri ve bunları örneklerle nasıl kullanacağınız hakkında birşeyler öğreneceksiniz.

Python’daki operatörler nelerdir?

Operatörler, Python’da aritmetik veya mantıksal hesaplama yapan özel sembollerdir. Operatörün üzerinde çalıştığı değere işlenen denir.

Örneğin:

Burada +, toplama yapan operatördür. 2 ve 3 işlenenlerdir ve 5 işlemin çıktısıdır.

 

Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörler, toplama, çıkarma, çarpma vb. matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

OperatörAdıÖrnek
+Toplamax + y
Çıkarmax – y
*Çarpmax * y
/Bölmex / y
%Mod Almax % y
**Kuvvet Almax ** y
//Kat Bölümüx // y

Örnek:

Çıktı:

 

Python Karşılaştırma Operatörleri

Bu operatörler her iki taraftaki değerleri karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiye karar verir. Bunlara İlişkisel operatörler de denir.

OperatörAdıÖrnek
==Eşittirx == y
!=Eşit Değildirx != y
>Büyüktürx > y
<Küçüktürx < y
>=Büyük Eşittirx >= y
<=Küçük Eşittirx <= y

 

Örnek:

Çıktı:

 

Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler and, or, not operatörleridir.

OperatörTanımıÖrnek
andİki ifade de doğru ise sonuç TRUE döner.x < 5 and  x < 10
orİki ifadeden biri doğru ise sonuç TRUE döner.x < 5 or x < 4
notDönen değer FALSE ise TRUE döndürür.not(x < 5 and x < 10)

Örnek:

Çıktı:

 

Atama operatörleri

Atama operatörleri Python’da değişkenlere değer atamak için kullanılır.

a = 5, sağdaki 5 değerini soldaki a değişkenine atayan basit bir atama operatörüdür.

Python’da a+= 5 gibi değişkene eklenen ve daha sonra aynı şeyi atayan çeşitli bileşik operatörler vardır. a = a + 5‘e eşdeğerdir.

OperatörÖrnekAynısı
=x = 5x = 5
+=x += 3x = x + 3
-=x -= 3x = x – 3
*=x *= 3x = x * 3
/=x /= 3x = x / 3
%=x %= 3x = x % 3
//=x //= 3x = x // 3
**=x **= 3x = x ** 3
&=x &= 3x = x & 3
|=x |= 3x = x | 3
^=x ^= 3x = x ^ 3
>>=x >>= 3x = x >> 3
<<=x <<= 3x = x << 3

 

Özel operatörler

Python dili, kimlik operatörü veya üyelik operatörü gibi bazı özel operatör türleri sunar. Aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Kimlik operatörleri
Python’daki kimlik işleçleridir ve değildir. Hafızanın aynı bölümünde iki değerin (veya değişkenin) bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılırlar. Eşit olan iki değişken, özdeş oldukları anlamına gelmez.

is ve is not kimlik(identity) operatörleri olarak kullanılır.Bunlar hafızanın aynı bölümünde iki değerin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılır. operatör işlemi sonunda eşit olan iki değerin aynı nesne olduğu anlamına gelir.

OperatörAnlamıÖrnek
isSonuç TRUE dönerse iki nesnede aynıdır.x is y
is notSonuç FALSE dönerse iki nesnede aynıdır.x is not y

Örnek:

Çıktı:

 

Üyelik operatörleri

Python’daki üyelik operatörleri in ve not in. Bir dizide bir değerin veya değişkenin bulunup bulunmadığını test etmek için kullanılırlar (stringlisttupleset ve dictionary).

Bir sözlükte, değeri değil, yalnızca anahtarın varlığını test edebiliriz.

OperatörTanımÖrnek
inNesnede belirtilen değere sahip bir ifade varsa True döndürürx in y
not inNesnede belirtilen değere sahip bir sıra yoksa True döndürürx not in y

Örnek:

Çıktı:

 

Bitsel operatörler

Bitsel operatörler, işlenenler üzerinde ikili rakam dizileri gibi hareket eder. Yavaş yavaş çalışırlar, dolayısıyla adı.

Örneğin, 2, ikili olarak 10 ve 7, 111’dir.

Aşağıdaki tabloda: x = 10 (ikili olarak 0000 1010) ve y = 4 (binary olarak 0000 0100) olsun

OperatörAnlamıÖrnek
&Bitwise ANDx & y = 0 (0000 0000)
|Bitwise ORx | y = 14 (0000 1110)
~Bitwise NOT~x = -11 (1111 0101)
^Bitwise XORx ^ y = 14 (0000 1110)
>>Bitwise right shiftx >> 2 = 2 (0000 0010)
<<Bitwise left shiftx << 2 = 40 (0010 1000)

Özet:

Bir programlama dilindeki operatörler, değerler ve değişkenler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Python’da aşağıdaki gibi işleçleri kullanabilirsiniz

 • Python’da eval işlevini kullanabileceğiniz, değişken bildirebileceğiniz ve hesaplayabileceğiniz veya işlevleri çağırabileceğiniz için çeşitli aritmetik hesaplama yöntemleri vardır.
 • Genellikle ilişkisel operatörler olarak adlandırılan karşılaştırma operatörleri, her iki taraftaki değerleri karşılaştırmak ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır.
 • Python atama operatörleri, değeri değişkene atamak içindir
 • Python ayrıca, bir işlenenin sonucunu diğerine atayabileceğiniz karmaşık bir aritmetik hesaplamada bileşik bir atama operatörü kullanmanıza da izin verir.
 • AND operatörü için – Her iki işlenen de (sağ taraf ve sol taraf) doğruysa TRUE döndürür
 • OR operatörü için – İşlenenlerden biri (sağ taraf veya sol taraf) doğruysa TRUE döndürür
 • NOT operatörü için – işlenen yanlışsa TRUE döndürür
 • Python’da kullanılan iki üyelik operatörü vardır. (in , in not).
 • Belirtilen sıra veya dizede bulunan değişkene dayalı olarak sonucu verir
 • Python’da kullanılan iki tanımlama operatörü şunlardır (eşittir, değildir)
 • İki değişken aynı nesneyi gösteriyorsa true, aksi takdirde false döndürür
 • Öncelik operatörü, karmaşık bir hesaplamada ilk olarak hangi hesaplamanın yapılması gerektiği için öncelik belirlemeniz gerektiğinde yararlı olabilir.

Python Mantık operatörleri, python // operator ne demek, Python Atama operatörleri, Python matematiksel Operatörler, Python Operatörler, Python karşılaştırma Operatörleri, Python bölümden kalan, Python eşit değil gibi arama terimleri ile de aranabilir.

1 yorum