Tasarım Kodlama

Liste ile En Küçük, En Büyük, Ortalama ve Ortalama Altını Listeleme Dart

Burada verilen bir liste içinde en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altını bulmak için aşağıdaki örnek kod bloğunu kullanabilirsiniz:

Bu kod, verilen liste değişkeninin içindeki sayıları kullanarak en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altını bulur. Örnekte verilen liste değişkeni içinde 1 ile 10 arasındaki sayılar bulunmaktadır.

Not: Bu örnekte, dart:math kütüphanesi kullanılmıştır. Bu kütüphaneyi kullanmak için projenize aşağıdaki satırı eklemeniz gerekir:

Verilen bir liste içinde en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altını bulmak için aşağıdaki yöntemleri kullandım:

  • En küçük değer: liste.reduce(min)
  • En büyük değer: liste.reduce(max)
  • Ortalama değer: liste.reduce((a, b) => a + b) / liste.length
  • Ortalama altı değer: liste.where((x) => x < ortalama).reduce((a, b) => a + b) / liste.where((x) => x < ortalama).length

reduce() metodu, bir liste içindeki elemanları birleştirir ve tek bir değer döndürür. Örneğin, liste.reduce((a, b) => a + b) kodu, liste içindeki tüm elemanların toplamını döndürür. min ve max ise, dart:math kütüphanesinden gelen sırasıyla en küçük ve en büyük değerleri bulan fonksiyonlardır.

where() metodu ise, bir liste içinde belirtilen koşula uyan elemanları seçer ve yeni bir liste oluşturur. Örneğin, liste.where((x) => x < ortalama) kodu, ortalamanın altındaki elemanları içeren yeni bir liste oluşturur.

Bu yöntemleri kullanarak, verilen bir liste içinde en küçük, en büyük, ortalama ve ortalama altı değerlerini bulabilirsiniz.

Yorum yap