Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem Analizi ve Tasarımı Nedir?

Sistem geliştirme, planlama, analiz, tasarım, dağıtım ve bakım gibi aşamaları içeren sistematik bir süreçtir. Burada, bu yazıda öncelikle şunlara odaklanacağız –

  • Sistem Analizi
  • Sistem tasarımı

Sistem Analizi

Gerçekleri toplama ve yorumlama, sorunları belirleme ve bir sistemi bileşenlerine ayırma sürecidir.

Sistem analizi, amaçlarını belirlemek için bir sistemi veya parçalarını incelemek amacıyla yapılır. Sistemi geliştiren ve sistemin tüm bileşenlerinin amaçlarını gerçekleştirmek için verimli çalışmasını sağlayan bir problem çözme tekniğidir.

Analiz, sistemin ne yapması gerektiğini belirtir.

Sistem Tasarımı

Belirli gereksinimleri karşılamak için bileşenlerini veya modüllerini tanımlayarak yeni bir iş sistemi planlama veya mevcut bir sistemi değiştirme sürecidir. Planlamadan önce, eski sistemi iyice anlamanız ve verimli çalışması için bilgisayarların en iyi nasıl kullanılabileceğini belirlemeniz gerekir.

Sistem Tasarımı, sistemin amacına nasıl ulaşılacağına odaklanır.

Sistem Analizi ve Tasarımı (SAD) temel olarak şunlara odaklanır:

  • Sistemler
  • Süreçler
  • Teknoloji

Sistem Nedir?

Sistem kelimesi, bazı ortak neden veya amaçlara ulaşmak için herhangi bir bileşen kümesi arasında organize bir ilişki anlamına gelen Yunanca Systema kelimesinden türetilmiştir.

Sistem, “belirli bir hedefe ulaşmak için bir plana göre birbirine bağlı birbirine bağlı bileşenlerin düzenli bir grubudur”.

Bir Sistemin Kısıtlamaları

Bir sistemin üç temel kısıtlaması olmalıdır –

Bir sistem, önceden tanımlanmış bir amaca ulaşmak için tasarlanmış bir yapıya ve davranışa sahip olmalıdır.

Sistem bileşenleri arasında karşılıklı bağlantı ve karşılıklı bağımlılık mevcut olmalıdır.

Kuruluşun hedefleri, alt sistemlerinin hedeflerinden daha yüksek önceliğe sahiptir.

Örneğin trafik yönetim sistemi, bordro sistemi, otomatik kütüphane sistemi, insan kaynakları bilgi sistemi.

Sistemin Özellikleri

Bir sistem aşağıdaki özelliklere sahiptir –

Organizasyon

Organizasyon, yapı ve düzeni ifade eder. Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmaya yardımcı olan bileşenlerin düzenlenmesidir.

Etkileşim

Bileşenlerin birbirleriyle çalışma şekli ile tanımlanır.

Örneğin, bir organizasyonda satın alma departmanı, üretim departmanıyla ve bordro, personel departmanıyla etkileşime girmelidir.

Dayanışma

Karşılıklı bağımlılık, bir sistemin bileşenlerinin birbirine nasıl bağlı olduğu anlamına gelir. Düzgün çalışması için, bileşenler belirli bir plana göre koordine edilir ve birbirine bağlanır. Bir alt sistemin çıktısı, diğer alt sistemin girdi olarak ihtiyaç duyduğu şeydir.

Entegrasyon

Entegrasyon, bir sistem bileşenlerinin birbirine nasıl bağlandığı ile ilgilidir. Bu, her bir parça benzersiz bir işlevi yerine getirse bile, sistemin parçalarının sistem içinde birlikte çalışması anlamına gelir.

Merkezi Amaç

Sistemin amacı merkezi olmalıdır. Gerçek veya ifade edilmiş olabilir. Bir organizasyonun bir amaç belirtmesi ve bir başkasını başarmak için çalışması nadir değildir.

Kullanıcılar, başarılı bir tasarım ve dönüştürme için analizin başlarında bir bilgisayar uygulamasının temel amacını bilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü

Sistemin Elemanları

Aşağıdaki şema bir sistemin elemanlarını göstermektedir –

Sistemin Elemanları
Sistemin Elemanları

Çıktılar ve Girdiler (Output and Input)

Bir sistemin temel amacı, kullanıcısı için yararlı olan bir çıktı üretmektir.

Girdiler, işlenmek üzere sisteme giren bilgilerdir.

Çıktı, işlemenin sonucudur.

İşlemci(ler) (Processor(s))

İşlemci, girdinin çıktıya fiilen dönüştürülmesini içeren bir sistemin öğesidir.

Bir sistemin operasyonel bileşenidir. İşlemciler, çıktı özelliklerine bağlı olarak girişi tamamen veya kısmen değiştirebilir.

Çıktı özellikleri değiştikçe, işleme de değişir. Bazı durumlarda, işlemcinin dönüşümü işlemesini sağlamak için girdi de değiştirilir.

Kontrol (Control)

Kontrol elemanı sistemi yönlendirir.

Girdi, işleme ve çıktıyı yöneten faaliyetlerin modelini kontrol eden karar verme alt sistemidir.

Bir bilgisayar Sisteminin davranışı, İşletim Sistemi ve yazılım tarafından kontrol edilir. Sistemi dengede tutabilmek için ne kadar girdiye ihtiyaç duyulacağı Çıktı Spesifikasyonları ile belirlenir.

Geri bildirim(Feedback)

Geri besleme, dinamik bir sistemde kontrolü sağlar.

Olumlu geribildirim, sistemin performansını teşvik eden doğası gereği rutindir.

Negatif geri bildirim, denetleyiciye eylem için bilgi sağlayan doğası gereği bilgi niteliğindedir.

Çevre(Environment)

Çevre, bir organizasyonun içinde faaliyet gösterdiği “süper sistem”dir.

Sisteme çarpan dış unsurların kaynağıdır.

Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini belirler. Örneğin, kuruluş ortamının satıcıları ve rakipleri, işin gerçek performansını etkileyen kısıtlamalar sağlayabilir.

Sınırlar ve Arayüz( Boundaries and Interface)

Bir sistem sınırları ile tanımlanmalıdır. Sınırlar, başka bir sistemle arayüz oluşturduğunda bileşenlerini, süreçlerini ve aralarındaki ilişkiyi tanımlayan sınırlardır.

Her sistemin kendi etki ve kontrol alanını belirleyen sınırları vardır.

Belirli bir sistemin sınırlarının bilgisi, başarılı tasarım için diğer sistemlerle ara yüzünün doğasını belirlemede çok önemlidir.

Sistem Türleri

Sistemler aşağıdaki tiplere ayrılabilir:

Fiziksel veya Soyut Sistemler

Fiziksel sistemler somut varlıklardır. Onlara dokunabilir ve hissedebiliriz.

Fiziksel Sistem, doğası gereği statik veya dinamik olabilir. Örneğin masa ve sandalyeler bilgisayar merkezinin statik olan fiziksel parçalarıdır. Programlanmış bir bilgisayar, programların, verilerin ve uygulamaların kullanıcının ihtiyaçlarına göre değişebildiği dinamik bir sistemdir.

Soyut sistemler, gerçek bir sistemin formülleri, temsili veya modeli olabilen fiziksel olmayan varlıklar veya kavramsaldır.

Açık veya Kapalı Sistemler

Açık bir sistem çevresiyle etkileşime girmelidir. Sistemden girdi alır ve sistemin dışına çıktı verir. Örneğin, değişen çevre koşullarına uyum sağlaması gereken bir bilgi sistemi.

Kapalı bir sistem çevresiyle etkileşime girmez. Çevresel etkilerden izole edilmiştir. Gerçekte tamamen kapalı bir sistem nadirdir.

Uyarlanabilir ve Uyarlanabilir Olmayan Sistem

Adaptif Sistem, çevredeki değişime performanslarını artıracak ve hayatta kalabilecek şekilde yanıt verir. Örneğin, insanlar, hayvanlar.

Adaptif Olmayan Sistem, çevreye tepki vermeyen sistemdir. Örneğin, makineler.

Kalıcı veya Geçici Sistem

Kalıcı Sistem uzun süre devam eder. Örneğin, iş politikaları.

Belirli bir süre için Geçici Sistem yapılır ve daha sonra yıkılır. Örneğin bir program için DJ sistemi kurulur ve programdan sonra sökülür.

Doğal ve Üretilmiş Sistem

Doğal sistemler doğa tarafından yaratılır. Örneğin, Güneş sistemi, mevsimsel sistem.

Üretilmiş Sistem, insan yapımı sistemdir. Örneğin, Roketler, barajlar, trenler.

Deterministik veya Olasılıksal Sistem

Deterministik sistem öngörülebilir bir şekilde çalışır ve sistem bileşenleri arasındaki etkileşim kesin olarak bilinir. Örneğin, iki molekül hidrojen ve bir molekül oksijen su yapar.

Olasılık Sistemi belirsiz davranış gösterir. Kesin çıktı bilinmiyor. Örneğin, Hava tahmini, posta teslimi.

Sosyal, İnsan-Makine, Makine Sistemi

Sosyal Sistem insanlardan oluşur. Örneğin, sosyal kulüpler, topluluklar.

İnsan-Makine Sisteminde, belirli bir görevi yerine getirmek için hem insan hem de makineler yer alır. Örneğin, Bilgisayar programlama.

Makine Sistemi, insan müdahalesinin ihmal edildiği yerdir. Tüm görevler makine tarafından gerçekleştirilir. Örneğin, otonom bir robot.

İnsan Yapımı Bilgi Sistemleri

Doğrudan Yönetim Kontrolü (DMC) altında belirli bir kuruluş için verileri yönetmek için birbirine bağlı bir bilgi kaynakları kümesidir.

Bu sistem, bir organizasyonun ihtiyacına göre bilgi üretmek için donanım, yazılım, iletişim, veri ve uygulamayı içerir.

İnsan yapımı bilgi sistemleri üç türe ayrılır –

Resmi Bilgi Sistemi – En üst seviyeden alt yönetim seviyelerine notlar, talimatlar vb. şeklinde bilgi akışına dayanır.

Gayri Resmi Bilgi Sistemi – Bu, günlük işle ilgili sorunları çözen çalışan tabanlı sistemdir.

Bilgisayar Tabanlı Sistem – Bu sistem, iş uygulamalarını yönetmek için doğrudan bilgisayara bağlıdır. Örneğin, otomatik kütüphane sistemi, demiryolu rezervasyon sistemi, bankacılık sistemi vb.

İlginizi Çekebilir: Sistem Analisti İş Tanımı ve Çalışma Alanları

Sistem Modelleri

Şematik Modeller

Şematik model, sistem öğelerini ve bunların bağlantılarını gösteren 2 boyutlu bir çizelgedir.

Bilgi akışını, malzeme akışını ve bilgi geri bildirimini göstermek için farklı oklar kullanılır.

Akış Sistem Modelleri

Bir akış sistemi modeli, sistemi bir arada tutan malzeme, enerji ve bilginin düzenli akışını gösterir.

Örneğin Program Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT), bir gerçek dünya sistemini model biçiminde soyutlamak için kullanılır.

Statik Sistem Modelleri

Faaliyet-zaman veya maliyet-miktar gibi bir çift ilişkiyi temsil ederler.

Örneğin Gantt şeması, etkinlik-zaman ilişkisinin statik bir resmini verir.

Dinamik Sistem Modelleri

İş organizasyonları dinamik sistemlerdir. Dinamik bir model, analistlerin uğraştığı organizasyon veya uygulama türüne yaklaşır.

Sistemin devam eden, sürekli değişen durumunu gösterir. Şunlardan oluşur:

  • Sisteme giren girdiler
  • Dönüşümün gerçekleştiği işlemci
  • İşleme için gerekli program(lar)
  • İşlemden kaynaklanan çıktı(lar).

Bilgi Kategorileri

Yönetim seviyeleri ve yöneticilerin aldığı kararlarla ilgili üç bilgi kategorisi vardır.

Stratejik Bilgi

Bu bilgi, önümüzdeki birkaç yıl için uzun vadeli planlama politikaları için en üst yönetim tarafından istenmektedir. Örneğin, gelirler, finansal yatırımlar ve insan kaynakları ve nüfus artışındaki eğilimler.

Bu tür bilgiler Karar Destek Sistemi (DSS Decision Support System) yardımıyla elde edilir.

Yönetim Bilgileri

Bu tür Bilgiler, orta yönetim tarafından ay bazında kısa ve orta vadeli planlama için gereklidir. Örneğin, satış analizi, nakit akışı tahmini ve yıllık mali tablolar.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS Management Information System) yardımıyla gerçekleştirilir.

Operasyonel Bilgi

Bu tür bilgiler, günlük operasyonel faaliyetleri uygulamak için günlük ve kısa vadeli planlama için alt yönetim tarafından gereklidir. Örneğin, çalışan devam kayıtlarını, vadesi geçmiş satınalma siparişlerini ve mevcut stokları tutmak.

Veri İşleme Sistemleri (DPS Data Processing Systems) yardımıyla gerçekleştirilir.

4 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın