Genel

Yazılım Geliştirme İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınavı Soruları ve Cevapları

Meslek Lisesinde okuya öğrenciler alanının özelliğine göre 12. Sınıfa geldiklerinde özel sektörde veya kamu sektöründe alanıyla ilgili bir kısımda “haftada 3 gün boyunca” staja gitmektedir. Gittikleri staj süreci boyunca “gelişim tablosuna” uygun olarak defter doldururlar.

Öğrencilere yıl sonunda staj defterine ve tuttukları “gelişim tablosuna” tablosuna uygun olarak her dersi yada bir kısmını kapsayacak şekilde teorik yada uygulamalı olarak sınav yapılır.

Staj defteri doldurmak için web programcılığı staj defteri konuları başlığını inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki sınav soruları beceri eğitimi konularına uygun olarak Web Tasarım öğrencileri için hazırlanmıştır.

İşletmelerde Beceri Eğitimi Sınavı Soruları

1.Kelime işlemci programında(MS Word) Ctrl+Z tuşları birlikte kullanıldığında aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?
a) Yeni bir dosya oluşturur.
b) Var olan bir dosyayı açmaya yarar.
c) En son yapılan işlemi geri alır.
d) Belgede aradığımız bir metni bulmaya yarar.

2.Kelime işlemci programında bir metnin tamamını seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a) Ctrl+S
b) Ctrl+V
c) Shift+A
d) Ctrl+A

3. Elektronik tablolama programında (MS Excel) satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan kutular aşağıdakilerden hangisidir?
a) Formül
b) Veri
c) Hücre
d) Sekme

4.Elektronik tablolama programında (MS Excel) aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sütunlar harflerle isimlendirilir.
b) Satırlar sayılarla isimlendirilir.
c) Elektronik tablolama dosyasına kitap adı verilir.
d) Bir çalışma kitabında sadece bir sayfa bulunabilir.

5.Elektronik postanın karşılığı nedir?
a) e-kart
b) e-mail
c) e-ticaret
d) e-online

6.İnternet kullanıcılarının birbirleri ile haberleşmesini sağlayan protokol hangisidir?
a) FTP Protokolü
b) TCP/IP Protokolü
c) WWW
d) HTTP

7.İnternette dosya transferini sağlayan protokol hangisidir?
a)FTP Protokolü
b)CTP Protokolü
c)MMS
d)TCP/IP Protokolü

8.Aşağıdaki İnternet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?
a) tc
b) tm
c) tr
d) tl

9.E-posta adresi alırken aşağıdaki karakterlerden hangisi kullanılamaz?
a) o
b) e
c) i
d) ü

10.Localhost hangi IP adresini kullanır?
a) 127.0.0.1
b) 192.168.1.1
c) 10.0.0.1
d) 85.168.5.1

11.PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?
a) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
b) Sadece PHP yorumlayıcı
c) Sadece web sunucu
d) Veri tabanı ve web sunucu

12.Aşağıdakilerden hangisi PHP kodunun yazım stillerinden biri değildir?
a)<?php ………..?>
b) <php>………….</php>
c) <script language=’php’>…………….</script>
d)<?………………………..?>

$a=10;
++$a;
echo ++$a;
13. Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

14.AND operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) &&
b) ||
c) ==
d) !

15. if ($yas>18) and ($cinsiyet==”erkek”) satırının anlamı nedir?
a) yaşı 18 den büyük veya cinsiyeti erkek ise
b) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
c) yaşı 18 den küçük ve erkek ise
d) yaşı 18 den büyük ve cinsiyeti erkek ise

16. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?
a) file_exists
b) is_file
c) is_dir
d) mkdir

17.Form kontrol yapılarının hangi özelliği PHP sayfasında taşıdıkları bilgiyi almayı sağlar?
a) size
b) name
c) type
d) hiçbiri

18.Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarımızda PHP kodlarını çalıştırabilmek için gerekli olan yazılımları tek bir paket içerisinde kolayca kurmamızı sağlayan programlardan birisi değildir?
a)EasyPHP
b)WampServer
c)LocalServer
d)XamppServer

19.Aşağıdaki yazılım teknolojilerinden hangisi dinamik içerikli web sayfaları hazırlamak için kullanılmamaktadır?
a)Asp.Net
b)PHP
c)JSP
d)C

20.Bir web uygulamasında veritabanına yapılacak bağlantı aşağıdaki programlama dillerinden hangisiyle yapılabilir?
a) Javascript
b) C#
c) HTML
d) Assembly

21.Bir web sayfası için yazılan genel(tüm sayfalarda) css kodları hangi etiketle başlar?
a)<link>
b)<style>
c)<css>
d)<script>

23.Stil şablonlarımıza açıklama satırı eklemek için ne kullanılır?
a)/* açıklama satırı */
b)’ açıklama satırı
c)// açıklama satırı //
d)// açıklama satırı

24.RGB kodunda R,G ve B sırayla hangi renkleri ifade
etmektedir?
a)Kırmızı-Gri-Beyaz
b)Kırmızı-Mavi-Yeşil
c)Kırmızı-Yeşil-Mavi
d)Mavi-Yeşil-Kırmızı

25. Aşağıdaki özelliklerden hangisi CSS’te zemin rengini değiştirmeye yöneliktir?
a)background-color
b)bgcolor
c)backcolor
d)bgroundcolor

26. Aşağıdaki form bileşen özelliklerinden hangisi bileşeni aktif / pasif yapmak için kullanılır?
a)Label
b)Selected
c)Visible
d)Enabled

27. Aşağıdaki form bileşenlerden hangisi çok satırlı metin alanlarıdır?
a)TextInput
b) Textarea
c) Label
d) List

28.Hazırlamakta olduğunuz forma, şifreli alanlar eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a)Checkbox
b)Text
c)Submit
d)Password

29. Aşağıdaki komutlardan hangisi bir tabloda seçili satırın altına satır eklemek için kullanılır?
a)Table > Insert > Column to the Left
b) Table > Insert > Column to the Right
c) Table > Insert > Row Above
d) Table > Insert > Row Below

30.Aşağıdakilerden hangisi bir Javascript kütüphanesi değildir?
a) jquery
b) java
c) angularjs
d) nodejs

31. İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
a) .edu
b) .gov
c) .mil
d) net

32. Bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan protokol aşağıdakilerden hangisidir?
a) DNS
b) IP
c) HTML
d) XML

33.Aşağıdakilerden hangisi bir web tarayıcı çeşidi değildir?
a)Ipad
b)Firefox
c)Chrome
d)Internet Explorer

34.Net ile geliştirilmiş yazılımlar aşağıdaki işletim sistemlerinin hangisinde sorunsuz çalışır?
a) Unix
b) MacOS
c) Windows
d) Hepsi

35.Bir web projesi internet üzerinde hangi bilgisayar üzerinde yayınlanır?
a) Client
b)Sunucu
c)Hyper-v
d)Framework

36. Aşağıdakilerden hangisi programlama yazılımı görünüm modlarından biri değildir?
a) Design
b) Split
c) Code
d) Source

37.Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET modeli için yanlıştır?
a) Sunucu taraflı çalışan kodlar içerebilir.
b) İstemci taraflı çalışan kodlar içerebilir.
c) Sunucuda çalışan kodlar istemci tarafından görülebilir.
d) .NET Platformu üzerine inşa edilen bir modeldir.

38. ASP.NET sayfasında aşağıdakilerden hangisi kodlama dilinin belirtildiği yönergedir?
a) @Page
b) <html>
c)<from>
d)<asp:

39.Aşağıdaki HTML kontrollerinden hangisi yatay bir çizgi eklemek için kullanılır?
a) Hidden
b) Table
c) Select
d) Horizontal Rule

40. Aşağıdaki sunucu kontrollerinden hangisi metin göndermek için kullanılan kontroldür?
a) Label
b) TextBox
c) HyperLink
d) ListBox

41. Aşağıdaki kontrollerden hangisi birden fazla seçime olanak sağlar?
a) DropDownList
b) ListBox
c) RadioButton
d) BulletedList

42. Aşağıdaki kontrollerden hangisi sunucuya dosya yüklemek için kullanılır?
a) Literal
b) Calendar
c) Panel
d) FileUpload

43. Aşağıdaki sunucu kontrolü özelliklerinden hangisi kenarlık rengini belirler?
a) BackColor
b) BorderColor
c) BorderStyle
d) BorderWidth

44.Aşağıdakilerden hangisi ASP.NET özelliklerinin ve ayarlarının yer aldığı dosyadır?
a) Global.asax
b) Web.config
c) System.Web.Providers.dll
d) Site.master

45. Breakpoint eklemek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisi kullanılır?
a) F9
b) F10
c) F11
d) F12

46. Kullanıcının belirtilen alanı başka bir alandaki değer ile karşılaştırmak için aşağıdaki doğrulama kontrollerinden hangisi kullanılır?
a) ReqiredFieldValidator
b) RangeValidator
c) CompareValidator
d) RegularExpressionValidator

47. Web kullanıcı kontrollerinin dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) .aspx
b) .ascx
c) .config
d) .asax

48. Aşağıdaki veri bağlama için kullanılanlardan en gelişmiş olanı hangisidir?
a) Repeater
b) ListView
c) GridView
d) DataList

49. Aşağıdakilerden hangisi Access veri tabanı uzantısıdır?
a) master
b) mdf
c) mdb
d) resx

50.Aşağıdaki klasörlerden hangisi web uygulamalarında kullanılacak derlenmiş assembly dosyalarını (dll dosyaları ) içerir?
a) Account
b) App_Data
c) Bin
d) Scripts

51. Aşağıdakilerden hangisi veri erişim teknolojilerinden birisi değildir?
a) ODBC
b) OLEDB
c) ASP
d) ADO

52. Aşağıdakilerden hangisi bağlantı cümlesinde veri tabanının ismini belirtmek için kullanılır?
a) ConnectionString
b) Provider
c) Data Source
d) Server.MapPath

53. Veri tabanından verileri seçmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a) Select
b) Insert
c) Update
d) Delete

54. Veri tabanında verileri güncellemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a) Select
b) Insert
c) Update
d) Delete

55. Veri tabanında verileri silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a) Select
b) Insert
c) Update
d) Delete

56. Veri tabanına veri eklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
a) Select
b) Insert
c) Update
d) Delete

57. Veri tabanında bir tablodaki tüm alanlara ait verileri ifade etmek için hangi sembol kullanılır?
a) ?
b) +
c) /
d) *

58.Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?
a) ogrenciNo
b) OgrenciAd
c) ogrenci_soyad
d) ogrenci sinif

59. Try – Catch – Finally kullanırken hata üretebilecek kodlar hangi blok içine yazılmalıdır?
a) try
b) catch
c) finally
d) try – catch

60.Verilen bir problemin bilgisayar ortamında çözülecek biçimde adım adım ortaya koyulması ve herhangi bir programlama aracıyla kodlanmasına ne denir?
a)Akış Diyagramı
b)Algoritma tasarımı
c)Kodlama
d)Değişken tasarlama

61.Bir işin kodlar üretilerek yapılmasına ne denir?
a) Değişken
b) Yazılım
c) Programlama dili
d) Visual Basic

62. Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı şeklindedir?
a)Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
b) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);
c) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
d) Console.Write(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);

63.Aşağıdakilerden hangisi makine dili için yanlıştır?
a)Bilgisayarın doğal dilidir.
b)Bilgisayarın donanımsal tasarımına bağlıdır.
c)Doğrudan makinaya hitap eder.
d)Her işlemci için ortaktır.

64.Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye girer?
a)for(int i=0;i<100;i++)
b)for(int i=0;i<100;i–)
c)for(int i=100;i>0;i–)
d)for(int i=0;i<=100;i=i+5)

65.Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?
a) IF…..ELSE
b) FOR
c) FOREACH
d) DO…WHILE

66.int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
a)Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
b)Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
c)Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
d)Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir

67.Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilirler.
b)Count özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
c)Capacity özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
d)Dinamik diziler içerisinde farklı türlerde veri depolayabiliriz.

68. Animasyon yazılımı aşağıdakilerden hangi formatta dışa aktarılamaz?
a) TIFF
b) HTML
c) JPEG
d) PNG

69. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Nokta sayısı
b) Çözünürlük
c) LPI
d) DPI

70. Web sitelerinde kullanılan animasyonlu resimler hangi dosya formatındadır?
a) JPEG
b) GIF
c) BMP
d) PNG

71. Katmanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Katmanlar gizlendiği zaman film test edildiğinde o katmandaki nesneler de görünmez.
b) Katmanlar kilitlendiği zaman kilitleri bir daha açılamaz.
c) En alt sıradaki katman hiyerarşide en öndedir.
d) Bir katmanda bir animasyon işlemi önerilir.

72. Aşağıdaki animasyon türlerinden hangisinde sembol kullanımına gerek yoktur?
a) Ara Hareket
b) Klasik Ara
c) Şekil Arası
d) Ters Kinematik

73. Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır?
a)Ses kartı
b)Klavye
c)Yazıcı
d)Ekran

74.Ekranı oluşturan noktalardan her birine ne ad verilir?
a)Dot
b)Inch
c)Piksel
d)Byte

75.Projeksiyon cihazı seçiminde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
a)Kullanılan lambanın ömrü
b)Kullanılan lambanın parlaklığı
c)Çözünürlük
d)Kullanılan lambanın sıcaklığı

76.Baskı kalitesi en düşük olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Siyah beyaz lazer
b)Nokta vuruşlu
c)Mürekkep püskürtmeli
d)Renkli lazer

77.Baskı hızı en yüksek olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Siyah beyaz lazer
b)Nokta vuruşlu
c)Mürekkep püskürtmeli
d)Renkli lazer

78.İlk satın alma maliyeti en düşük olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Siyah beyaz lazer
b)Nokta vuruşlu
c)Mürekkep püskürtmeli
d)Renkli lazer

79. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?
a)Flash bellek
b) RAM
c)HDD
d)Disket

80.Çözünürlüğün yazılımla artırılıp donanımın elde ettiği piksellerin arasına yazılımla piksel eklenmesine ne isim verilir?
a)Netleştirme
b)Focus
c)Interpolasyon
d)Image Correction

81.RAM slotlarının fazla oluşu aşağıdakilerden hangisini sağlar?
a)Bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlar.
b)Anakart üzerinde daha fazla genişleme yuvası kullanılmasına olanak sağlar.
c)Tümleşik ekran kartının daha performanslı çalışmasını sağlar.
d)Daha fazla RAM eklenmesini sağlar.

82.Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer almaz?
a)Chipset
b)Bellek
c)İşlemci
d)Sabit disk

83. Mikroişlemciden sonraki en hızlı bellek hangisidir?
a)RAM
b)ROM
c)Ön bellek
d)Sabit disk

84. Grafikle uğraşacak biri, performansı yüksek işlemci almak istiyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez?
a)FSB’sinin yüksek olmasına
b)Ön belleğinin büyük olmasına
c)Çok çekirdekli olmasına
d)Düşük güç tüketmesine

85. Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?
a)RAM
b)Sabit disk
c)ROM
d)CD-ROM

86.Aşağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerindendir?
a)RAM
b)Webcam
c)Disket sürücü
d)Yazıcı

87. Aşağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar sistemi çalışır?
a)RAM
b)Mikroişlemci
c)Kasa
d)Disket sürücü

88.Sabit disk tercihlerinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
a)Ön bellek miktarı
b)Dönüş hızı
c)Kapasite
d)Track sayısı

89.Seri ve paralel iletişim hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)Bilgilerin bir sıra hâlinde ardı ardına gönderilmesi seri iletişimi ifade eder.
b)Bilgisayar ağlarında paralel iletişim kullanılır.
c)Eğer veriler aynı anda bir grup hâlinde iletiliyorsa paralel iletişimdir.
d)Seri iletişim daha uzun mesafelere izin verdiği için paralel iletişimde avantajlıdır.

90. Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?
a)Ethernet kartı
b)Ekran kartı
c)Ses kartı
d)TV kartı

91. Aşağıdakilerden hangisi LAN kurulumunda bilgisayarlarda bulunması gereken donanım veya yazılımlardan biridir?
a)Ağ pensesi
b)Ağ arabirim kartı
c)Ağ kablosu
d)Ağ cihazları

92. Verileri ışık hızıyla ileten kablo türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Fiber optik kablolar
b)UTP kablolar
c)STP kablolar
d)Koaksiyel kablolar

93.OSI katmanlarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a)Fiziksel-Veri bağı-Ulaşım-Ağ -Oturum-Sunuş-Uygulama
b)Fiziksel- Veri bağı- Ağ – Ulaşım- Sunuş-OturumUygulama
c)Uygulama- Fiziksel- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı
d)Uygulama- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı – Fiziksel

94. Fiber optik kabloları sonlandırmak için kullanılması gereken konnektör aşağıdakilerden hangisidir?
a) RJ-12
b) RJ-45
c)ST-SC
d) RJ-11

95.İşletim sistemimizde ağ ayarlarını yapmak için aşağıdaki hangi menü seçeneği kullanılır?
a)Denetim Masası – Ağ ve Paylaşım Merkezi
b)Denetim Masası – Sistem Ayarları
c)Denetim Masası – Ağ Bağlantıları Ayarları
d)Denetim Masası – Ağ Yöneticisi

96.Bir Ethernet kartında üretim sırasında karta yazılan ve değiştirilemeyen, başka bir eşi olmayan numaraya ne denir?
a) MAC
b) CRC
c) BNC
d) CSMA/CD

97.<from></form> etiketi ne için kullanılır?
a)Sayfalara forum eklemek için kullanılır.
b)Web sayfasında veri giriş alanı oluşturmak için
kullanılır.
c)Web sayfalarının biçimlendirilmesinde kullanılırlar.
d)Web sayfasına metin eklemek için kullanılır.

98. HTML ve CSS arasındaki fark nedir?
a) HTML dosya transferi yapar, CSS dosya düzenini sağlar
b) HTML içerik düzenler, CSS stil-görünüş düzenleme amaçlıdır.
c) HTML web dosyaları, CSS resim dosyaları içindir
d) HTML stil bilgisi içerir, CSS içerik bilgisi içerir.

99.Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin varsayılan anasayfa dosyasının adıdır?
a) anasayfa.html
b) index.html
c) giriş.html
d) default.html

100.HTML, CSS ve Javascript için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Programlama dilleridirler.
b)Javascript ile sitemize dinamik içerik sağlayabiliriz.
c)CSS sitemizi görsel açıdan daha zengin hale getirir.
d)HTML web siteleri oluşturmak için kullanılan bir dildir

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın