Python

Python if – elif – else Kullanımı ve Örnekleri – Python Koşullu İfadeler

Python Dersleri yazısının bu yazısında Python If-Else yapısını örneklerle kısacak açıklayacağız.

Genellikle, yalnızca belirli koşullar geçerli olduğunda bazı ifadeleri yürütmeniz gerekir. Bunu yapmak için kodunuzda aşağıdaki koşullu ifadeleri kullanabilirsiniz.

  • if : belirtilen bir koşul doğruysa çalışacak kod bloğunu ifade eder
  • else: belirtilen koşul doğru değilse çalışacak kod bloğunu ifade eder.
  • elif (else if): ilk koşul doğru değilse ikinci koşul olarak kontrol edilecek ve doğru ise çalışacak bloğu ifade eder.

Python programlama dilinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi matematiksel mantıksal karşılaştırmalar yapılabilir. Bir çok programda if -elif – else yapısı kullanmak zorunda kalırız. Bu yazıda Python dilinde if elif else yapısının amacı ve kullanımını inceleyeceğiz.

Basit Örnek:

Yukarıdaki örnekte b nin a dan büyük olup olmadığı kontrolünü if içerisinde yapıyoruz. b değişkeninin içeriği (5) a değişkeninin içeriğinden (3) büyük olduğundan (true) ekranda “b, a’ dan büyüktür.” yazacaktır. Aksi bir durum için herhangi bir kod satırı yazılmadığından ekranda bir şey görünmeyecektir.

Benzer şekilde, iki değeri karşılaştırmak için aşağıdaki karşılaştırma operatörlerini kullanabilirsiniz:

OperatörAnlamıÖrnek
==Eşit miif x == y
!=Farklı mıif x != y
>Büyük müif x > y
>=Büyük eşit miif x >= y
<Küçük müif x < y
<=Küçük eşit miif x <= y
Karşılaştırma operatörleri örnek

Girinti

Python da girinti gerekli midir? Kısaca cevaplayalım. EVET EVET. Python, koddaki kapsamı tanımlamak için boşluk kullanarak, girintiye göre davranır. Diğer programlama dillerinde genellikle bu amaç için küme parantezleri kullanır.

if ifadesi girintisiz olarak kullanılırsa hataya neden olacaktır. Örnek olarak yukarıdaki kodları şu şekilde yazarsak hata olacaktır.

Yukarıdaki kod aşağıdaki gibi bir hata mesajı oluşturacaktır.

if kullanımı

İlk olarak “Python if komutu nedir?” sorusunu cevaplayarak başlayalım. if deyimindeki koşul doğru ise python bloğundaki kod yürütülür.

Örnek:

Yukarıdaki kod yürütüldüğünde x > y koşulunun sonucu True değeri üreteceği için ekrana x daha büyüktür yazdıracaktır.

elif (else if)  kullanımı

Elif anahtar sözcüğü, ‘önceki koşullar doğru değilse, o zaman bu koşulu dene’ demenin yoludur. Diğer programlama dillerinde “Else if” olarak kullanılan “elif” birden fazla koşul kontrol etmek zorunda kaldığımız zaman kullanılabilir. Elif komutunun ne için kullanıldığını açıkladıktan sonra bir örnekle inceleyelim.

Örnek: Python elif kullanım örneği

Bu örnekte a, b’ye eşittir, bu nedenle ilk koşul doğru değildir, ancak elif koşulu doğrudur, bu nedenle ‘a ve b’nin eşit olduğunu’ ekrana yazdırırız.

Else kullanımı

Else anahtar sözcüğü, önceki koşullardan yakalanmayan her şeyi yakalar.

if koşulu kısa yazım

Yürütülecek tek bir ifadeniz varsa, bunu if ifadesiyle aynı satırda yazmak mümkündür. Tek satıda if ifadesinin yazımı aşağıdaki gibidir.

if … else koşulu kısa yazım

if else ifadesini de tek bir satırda yazmak mümkündür. Aşağıdaki gibi bir kullanım yapabilirsiniz.

Mantıksal Operatörler ile if else kullanımı

and ile if else kullanımı

And anahtar sözcüğü birden fazla mantıksal sınamayı birleştirmek için kullanılır. Aşağıdaki örnekte and ifadesinin if içinde kullanımını görüyorsunuz.

Aşağıdaki örnekte bir öğrencinin belge alıp olmayacağını bulmak için öğrenciden ortalama notu ve zayıf sayısı istenmektedir. Eğer ortalama >= 70 ve zayifsayisi ==0 ise öğrenci belge almaya hak kazanmıştır. Burada iki şartında doğruluğu kontrol edildiği için and operatörü kullanılmalıdır.

Yukarıdaki kod yürütüldüğünde iki şart da doğru olacağı için Belge alabilirsiniz uyarısı ekrana gelecektir.

or ile if else kullanımı

or anahtar kelimesi’ de and gibi koşulları birleştirmek için kullanılır. Arasındaki fark koşullardan herhangi birinin doğru olması durumunda geriye true değer dönmesidir. Yani her iki ifadeden biri doğru olması durumunda koşul doğru olacaktır.

Bu örnekte not1 değerinin sıfırdan küçük yada yüzden büyük girilmesi durumunda hatalı giriş yaptınız uyarısı verdirilmiştir.

Yukarıdaki örnekte not1 değeri -10 girildiği için sıfırdan küçük şartı olacak ve if bloğu çalışacaktır.

Eğer not bilgisi -10 yerine 110 girilseydi yine aynı mesaj ekrana verilecekti.

Python if elif else Koşul Örnekleri

Örnek 1: Kullanıcının girdiği sayı sıfırdan küçükse negatif uyarısı veren kodu yazınız.

Örnek 2: Kullanıcı tarafından girilen sayının işaretine göre pozitif, negatif yada nötr yazdıran uygulamayı yapınız.

Örnek 3: Kullanıcı yaşını girecek ve ehliyet almaya uygun olup olmadığı ekrana yazdırılacaktır.

Daha fazla bilgi için Python Dersleri yazısını inceleyiniz.

8 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın