Tasarım Kodlama

Python str() Kullanımı

Python str() Nedir?

Python’da str() fonksiyonu, verilen nesnenin string türü döndürmek için kullanılır.

Sözdizimi:

str() parametreleri

str()methodu üç parametre alır:

  • object – Dize gösterimi döndürülecek olan nesne. Sağlanmazsa boş dizeyi döndürür
  • encoding – Verilen nesnenin kodlanması. Sağlanmadığında UTF-8’in varsayılanları.
  • errors – Kod çözme başarısız olduğunda yanıt. Varsayılan olarak ‘strict’dir.

İlginizi çekebilir: Python String Kullanımı

Altı tür hata vardır:

  • strict – başarısızlık durumunda bir UnicodeDecodeError istisnası oluşturan varsayılan yanıt
  • ignore – sonuçtan kodlanamayan Unicode’u yok sayar
  • replace – replaces the unencodable Unicode to a question mark
  • xmlcharrefreplace – kodlanamayan Unicode yerine XML karakter referansı ekler
  • backslashreplace -kodlanamayan Unicode yerine bir \uNNNN boşluk dizisi ekler
  • namereplace – kodlanamayan Unicode yerine bir \N{…} kaçış dizisi ekler

str()’den dönen değer

str() yöntemi, verilen nesnenin gayri resmi veya güzel bir şekilde yazdırılabilir bir temsili olarak kabul edilen bir dize döndürür.

str() örnekleri

Örnek 1:

Örnek 2:

Örnek 3:

Çıktı:

Son uygulamada ş ve ı harfleri ascii kod listesinde olmadığı için dönüştürmeden çıkartılmıştır.

1 yorum