Tasarım Kodlama

Java List Kullanımı

Java List öğeleri eklemek, güncellemek, silmek ve aramak için dizin tabanlı yöntemler içerir. Yinelenen öğelere de sahip olabilir. Boş öğeleri de listede saklayabiliriz.

Liste arabirimi java.util paketinde bulunur ve Collection interface devralır. ListIterator arabiriminin bir fabrikasıdır. ListIterator ile listeyi ileri ve geri yönde yineleyebiliriz. Liste arabiriminin uygulama sınıfları ArrayList, LinkedList, Stack ve Vector’dur. ArrayList ve LinkedList, Java programlamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Vector sınıfı Java 5’ten beri kullanımdan kaldırıldı.

List Interface bildirimi

Java List Methodları

MethodTanımı
void add(int index, E element)Belirtilen öğeyi listede belirtilen konuma eklemek için kullanılır.
boolean add(E e)Belirtilen öğeyi listenin sonuna eklemek için kullanılır.
boolean addAll(Collection<? extends E> c)Belirtilen öğeleri listenin sonuna eklemek için kullanılır.
boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)Belirtilen öğeleri listenin belirtilen konumuna eklemek için kullanılır.
void clear()Listedeki tüm elemanları silmek için kullanılır.
boolean equals(Object o)Belirtilen nesneyi bir listenin öğeleriyle karşılaştırmak için kullanılır.
int hashcode()listenin hash kodunu döndürür.
E get(int index)Belirtilen konumdaki eşleşen öğeyi getirir.
boolean isEmpty()Liste boşsa true, diğer durumda false döndürür.
int lastIndexOf(Object o)Belirtilen öğenin son tekrarlandığı durumun bu listesindeki dizini veya liste bu öğeyi içermiyorsa -1’i döndürmek için kullanılır.
Object[] toArray()Bu listedeki tüm öğeleri içeren bir diziyi doğru sırayla döndürmek için kullanılır.
<T> T[] toArray(T[] a)Bu listedeki tüm öğeleri içeren bir diziyi doğru sırayla döndürmek için kullanılır.
boolean contains(Object o)Liste belirtilen öğeyi içeriyorsa true değerini döndürür
boolean containsAll(Collection<?> c)Liste belirtilen tüm öğeleri içeriyorsa true değerini döndürür
int indexOf(Object o)Belirtilen öğenin ilk oluşumunun bu listesindeki dizini veya Liste bu öğeyi içermiyorsa -1’i döndürmek için kullanılır.
E remove(int index)Listede belirtilen konumda bulunan elemanı çıkarmak için kullanılır.
boolean remove(Object o)Belirtilen öğe ile eşleşen ilk elemanı kaldırmak için kullanılr.
boolean removeAll(Collection<?> c)Listedeki tüm elemanları kaldırmak için kullanılır.
void replaceAll(UnaryOperator<E> operator)Listedeki tüm öğeleri belirtilen öğeyle değiştirmek için kullanılır.
void retainAll(Collection<?> c)Listedeki belirtilen koleksiyonda bulunan tüm öğeleri tutmak için kullanılır.
E set(int index, E element)Listede, belirtilen konumda bulunan belirtilen öğeyi değiştirmek için kullanılır.
void sort(Comparator<? super E> c)Listedeki öğeleri belirtilen karşılaştırıcıya göre sıralamak için kullanılır.
Spliterator<E> spliterator()Listedeki öğeler üzerinde ayırıcı oluşturmak için kullanılır.
List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)Verilen aralıktaki tüm unsurları getirmek için kullanılır.
int size()Verilen aralıktaki tüm unsurları getirmek için kullanılır….

Java List vs ArrayList

List bir arayüz, ArrayList ise List’in uygulama sınıfıdır.

List nasıl oluşturulur

Kısacası, herhangi bir türden Liste oluşturabilirsiniz. Türü belirtmek için ArrayList<T> ve LinkedList <T> sınıfları kullanılır. Burada T, tipi belirtir.

Java List Örnekleri

Örnek 1: ArrayList sınıfını uygulama olarak kullandığımız basit bir List örneğine bakalım.

Örnek 2:

Örnek 3: Diziyi gezerek ve list.add () yöntemini kullanarak listedeki öğeyi tek tek ekleyerek Diziyi Listeye dönüştürebiliriz. Dizi öğelerini Liste’ye dönüştürmek için basit bir örnek görelim.

 

 

 

1 yorum